6 Haziran 2014 Cuma

dekoratif sabun

dekoratif sabun,dekoratif sabun izmir,dekoratif sabun modelleri

Nihayet sürüdeki bireylerin temel bencil eğilimlerini frenlemek ve bireyler üzerinde tüm gruba yarar sağlayan özge­ciliğin kısıtlamalarını geçerli kılmak üzere akraba olmayanlara karşı gösterilen davranışın dekoratif sabun kültürel kuralları yerleştirilmiştir. Sonuçta, esenlikleri grubun esenliğine fazlasıyla bağlı olan bir­çok birey bundan yararlansa da, elbette bazıları (savaş sırasın­da ölenler gibi) bundan yararlanamaz.
dekoratif sabun
Grup kurallarını doğru olarak uygulama yeteneği, insan bey­ninin akıl yürütme kapasitesinin evrimleşmesini gerektiriyor­du. Daha büyük beyin ile daha büyük sosyal grubun birlikte evrimleşmesi iki yeni etik davranış biçimini mümkün kıldı: Grup seçilimi aracılığıyla gerçekleşen doğal seçilim, belli bir bi­rey için zararlı olsa bile, grup yararına olan ve bencil olmayan bazı özellikleri ödüllendirebiliyordu ve  artık akıl yürütme gücünü kazanan insanlar içgüdüsel olan salt kapsayıcı uyuma bağlı kalmayarak, bencillik dekoratif sabun yerine bilinçli olarak etik davranışı seçebildiler. Etik davranış bilinçli tercihleri doğuran bilinçli dü­şünceye dayanır. Anne kuşun özgeci davranışı bir tercihe da­yanmaz, yani etik değil, içgüdüseldir. Simpson’ın tanımladığı dekoratif sabun izmir biçimiyle, "İnsan kelimenin tam anlamıyla etik olan tek organizmadır ve insanınkiler dışında anlamlı bir etik bulun­mamaktadır.” Kapsayıcı uyum temeline dayanan içgüdüsel öz­gecilikten uzaklaşarak, karar verme temeline dayanan grup eti­ğine uyum sağlamak, insanlaşma yolunda dekoratif sabun modelleri atılmış belki de en önemli adımdı.

Simpson’a  göre bir davranışın etik olarak tanımlana­bilmesi için aşağıdaki koşulların bulunması gerekir:  Alter­natif davranış biçimlerinin bulunması  Kişinin bu alternatif­leri etik bakımından muhakeme etme yeteneğinde olması  Kişinin etik olarak iyi olduğunu düşündüğü şeyi dekoratif sabun seçmekte öz­gür olması. Dolayısıyla etik davranış, tamamen kişinin davra­nışlarının sonuçlarını önceden görebilme yeteneğine ve sonuç­ların sorumluluğunu bireysel olarak kabul etme isteğine daya­nır. Ahlak duygusunun kökeni ve işlevinin temeli budur.

5 Haziran 2014 Perşembe

butik sabun

butik sabun,butik sabun izmir,butik sabun satışı

Temizlik ve sabun insanların tarihi boyunca, oldukça sıkı bir grup seçilimi gerçekleşmiştir. Birey seçiliminin tersine, grup seçilimi saf öz­geciliği ve bireyin zararına olsa bile grubu güçlendiren diğer iyi davranışları ödüllendirebilir. Tarihin tekrar tekrar gösterdiği gi­bi, kültürel grubun butik sabun tümünün iyiliği için en çok katkı yapan dav­ranışlar ve davranış kuralları en uzun süre var olacaktır. Diğer bir deyişle insanların etik davranışı uyum sağlayıcı niteliktedir.
Hayvan topluluklarının (gruplarının) çoğu, seçilimin hedefi değildir. Bunun istisnaları, aralarında işbirliği bulunan sosyal hayvanlardır. Kuşkusuz, bütün hayvan toplulukları sosyal gruplar butik sabun izmir değildir. Örneğin, balık sürüleri ya da kalabalık gruplar halinde göç eden Afrika toynaklaklıları bu nitelikte değildir.

butik sabun

İnsan türü, sosyal hayvanlar içinde en mükemmel örneği oluşturur. İlk insansı grupları genişlemiş aile sosyal primatlar­da bulunan sürü yapısının devamı niteliğindeydi. Genç erkek ya da dişiler muhtemelen sürüyü terk edip bir başka sürüye katılı­yor, bu şekilde grubun davranışı kapsayıcı uyum özgeciliğinin sınırlarının dışında kalıyordu. Geniş bir aile ya da küçük bir sü­rünün daha geniş ve açık bir topluluğa evrimleşmesi için, daha yakın akrabalar için geçerli olan özgeciliğin akraba olmayanla­rı da kapsayacak şekilde butik sabun genişletilmesi gerekir. Bu tip saf özge­ci davranışın ilkel şekillerini babunlar gibi, birbirleriyle akraba olmayan bireyler arasında değiş tokuşun söz konusu olduğu di­ğer primat gruplarında da görmekteyiz.

butik sabun
İnsanın evrim sürecinde, bazı insansı bireyler geniş bir sürü­nün, sadece geniş bir aileden oluşan küçük bir sürüye oranla, sürüler arasındaki çatışmalarda daha yüksek başarı şansı oldu­ğunu keşfetmiş olmalıdır. Bir mağaraya, su kaynağına ya da av­lanma alanına sahip olan bir sürünün, bu avantajlardan yarar­lanmak isteyen yabancı sürülerle karşı karşıya kalma olasılığı vardır. Ek insan gücü olan böyle butik sabun satışı bir sürü, seçici avantaja sahip olacaktır. Bununla birlikte,butik sabun  grubun genişlemiş olması, uzak ak­rabaların ya da akraba olmayanların da esenlikleriyle ilgilenme­yi gerektirmiştir ve bu durum, kapsayıcı uyumun sınırıdır.